MECHANIKA AKTYWACJI
„#JestTyleDoOdkrycia” („Aktywacja”)

1. Aktywacja o nazwie „#JestTyleDoOdkrycia” prowadzona jest na podstawie niniejszego dokumentu („Mechanika”) na stronie www.jesttyledoodkrycia.pl

2. Organizatorem Aktywacji jest FEEDERS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa („Organizator”). Organizator działa na zlecenie The Walt Disney Company (Polska) sp. z o.o..(„Klient”).

3. Aktywacja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Aktywacji.

4. Rozpoczęcie Aktywacji nastąpi w dniu 15.09.2021 r. Aktywacja potrwa około 6 miesięcy od startu z zastrzeżeniem, że będzie aktywna minimum miesiąc i może zostać zakończona w każdej chwili. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zakomunikować o planowanym zakończeniu akcji na około dwa tygodnie przed jej zakończeniem.

5. W Aktywacji może wziąć udział każda osoba fizyczna („Uczestnik”).

6. W okresie, o którym mowa powyżej, Uczestnicy – na zasadach określonych w znajdującej się na stronie jesttyledoodkrycia.pl sekcji „O Akcji” – – mogą wyświetlać i/lub dodawać miejsca warte odwiedzenia w Polsce. Uczestnik dodając miejsca na interaktywnej mapie powinien wskazać: nazwę miejsca, opis miejsca, dodać zdjęcie/zdjęcia miejsca i opcjonalnie video przedstawiające miejsce oraz adres i/lub współrzędne wybranego miejsca. Wypełnienie pola „nick” jest dobrowolne. Organizator informuje, iż dodanie video jest opcjonalne. Podczas gdy Uczestnik zdecyduje się na jego dodanie musi spełnić określone warunki: video musi być każdorazowo dodane razem ze zdjęciem (może to być kadr ze wspomnianego video). Dodatkowo, video musi być dodane w formie linku do YouTube, video musi mieć tryb publiczny na portalu YouTube.

7. Udział w Akcji jest możliwy na dwa sposoby.

 • i) Poprzez dodanie miejsca do mapy w formularzu jak w pkt. 6
 • ii) Poprzez publikację w social media (Facebook, Instagram) posta wraz z hashtagiem #jesttyledoodkrycia. Miejsca zgłoszone w ten sposób będą wyświetlane na stronie jesttyledoodkrycia.pl w zakładce „Wasze zdjęcia”

8. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia dodawane przez Uczestników, w szczególności zdjęcia lub video mogą zawierać jedynie prezentację miejsca i nie mogą zawierać żadnych wizerunków osób.

9. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest jedynym i w pełni uprawnionym twórcą przesłanego zdjęcia i/lub video i opisu miejsca, a jego wykorzystanie przez Organizatora i Klienta nie będzie naruszać praw autorskich, ani żadnych innych praw. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

10. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (zdjęć, video, opisów, nicków), które Uczestnik dodaje w zgłoszeniu, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

 • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
 • b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • c) w zakresie rozpowszechniania utworu lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publikację w prasie/mediach drukowanych oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie utworu nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie utworu lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości utwory mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie we wszelkich formach służących promocji prowadzonej przez Organizatora i Klienta w związku z akcją mającą na celu wykorzystanie hasła „Jest tyle do odkrycia”.

11. Publikacja zgłoszeń nastąpi po weryfikacji przez Organizatora ich zgodności z regulaminem akcji.

12. Organizator zastrzega sobie prawo moderacji zgłoszeń dokonywanych przez Uczestników, w szczególności do nieuwzględnienia, nieopublikowania i usunięcia zgłoszenia, w szczególności w następujących sytuacjach, gdy zgłoszenie zawiera:

 • a) miejsca, które zostały przesłane na skutek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play;
 • b) zawarcia w zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
 • c) zawarcia w zgłoszeniu treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator i Klient podmiotów;
 • d) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
 • e) gdy zachodzi podejrzenie lub pojawia się wątpliwość, że Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do zgłaszanych/zamieszczanych zdjęć, video lub jego wszystkich elementów.
 • f) Wizerunek osoby lub osób z jedynym zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć lub video z wizerunkiem Partnerów określanych w Akcji jako „Nasi Odkrywcy”.

13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest FEEDERS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: odo@feeders.agency lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są przetwarzane:

 • a) w celu przeprowadzenia aktywacji „#JestTyleDoOdkrycia” zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu aktywacji;
 • b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

14. Dane osobowe mogą być przekazywane Klientowi.

15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Aktywacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

16. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

17. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

18. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 30 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

19. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Aktywacji.

20. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

21. Pełny tekst udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie www.jesttyledoodkrycia.pl